Home

Welcome to My New Ведение блога Blog

  • My First Blog Post

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • The legend of Hayk

    In Movses Khorenatsi’s account, Hayk son of Torgom had a child named Armanak while he was living in Babylon. After the arrogant Titanid Bel (Ba’al) made himself king over all, Hayk emigrated to the region near Mount Ararat with an extended household of at least 300 and settled there, founding a village he named Haykashen.… Читать далее

  • Առաջանդրանքներ

    Սյունակներից ընտրել մեկական արմատ և կսզմել բարդ բառերնեղ ընծաոսկի իջնելայր միտքելնել ծփալնոր ձի Ոսկեծուփ, նեղամիտ, ելիջնել նորընծա այրձի։ Ողջ իրանԲարակ իմաստՆոր ունայն խոր ընտիրՁեռք միտք Նորընտիր, խորիմաստ,բարակիրան, ձեռնունյան

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы